Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên tới

      38

Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng)

Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn!

Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác ‘Tang Môn tinh’. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo)

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng.

Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế “ôm của chạy lấy người”, lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi!

Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được?


- Choose -Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 01- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 02- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 03- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 04- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 05- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 06- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 07- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 08- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 09- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 10- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 11- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 12- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 13- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 14- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 15- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 16- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 17- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 18- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 19- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 20- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 21- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 22- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 23- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 24- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 25- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 26- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 27- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 28- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 29- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 30- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 31- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 32- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 33- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 34- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 35- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 36- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 37- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 38- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 39- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 40- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 41- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 42- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 43- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 44- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 45- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 46- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 47- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 48- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 49- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 50- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 51- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 52- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 53- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 54- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 55- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 56- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 57- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 58- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 59- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 60- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 61- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 62- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 63- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 64- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 65- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 66- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 67- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 68- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 69- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 70- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 71- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 72- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 73- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 74- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 75- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 76- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 77- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 78- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 79- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 80- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 81- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 82- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 83- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 84- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 85- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 86- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 87- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 88- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 89- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 90- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 91- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 92- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 93- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 94- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 95- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 96- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 97- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 98- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 99- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Phần 2-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 100-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 101-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 102-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 103-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 104-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 105-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 106-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 107-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 108-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 109-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 110-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 111-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 112-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 113-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 114-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 115-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 116-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 117-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 118-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 119-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 120-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 121-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 122-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 123-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 124-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 125-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 126-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 127-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 128-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 129-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 130-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 131-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 132-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 133-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 134-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 135-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 136-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 137-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 138-- Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới - Chương 139