BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ

Thứ tư - 27/12/2017 22:14
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ
BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 5445/KH-BHXH ngày 04/12/2017 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

01
 

Kế hoạch của nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ; phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch của Ngành; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH.

Kế hoạch yêu cầu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành BHXH. Đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để ngành BHXH tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 99/NQ-CP.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất về mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BH thất nghiệp, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. Tiếp đó, giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính về BHXH cho doanh nghiệp đạt 45 giờ/năm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BH thất nghiệp, BHYT nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam xác định các nội dung trọng tâm để thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2012-2020. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, đảm bảo thu đúng, thu đủ và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT bắt buộc. Thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa BHXH Việt Nam với Tổng cục Cảnh sát - Bộ  Công an và công tác phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tron công tác xử lý và thu hồi nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Tổ chức hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân qua đó tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Tăng cường công tác quản lý chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Kiểm soát chặt chẽ chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, đảm bảo đầy đủ và kịp thời các nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện chi trả BHXH, BH thất nghiệp, BHYT cho người hưởng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, hạn chế tối đa trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Kiểm soát gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất hợp lý và lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường công tác giám định chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nhất là việc áp giá thuốc, vật tư y tế và dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chữa bệnh BHYT để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc bệnh đắt tiền không thực sự cần thiết.

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng phương thức giao dịch điện tử trong việc thực hiện thu đóng, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Ngành tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các nguồn kinh phí; bảo đảm sử dụng các nguồn tài chính công khai, minh bạch, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, bao gồm: Chuẩn bị dự án, thẩm định quyết định đầu tư chương trình dự án; lập và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, thực hiện phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2016) và Kế hoạch số 3635/KH-BHXH ngày 21 tháng 9 năm 2016 thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đối ngoại đa phương theo hướng chủ động đóng góp, tích cực tham gia các đề xuất, cơ chế hợp tác phù hợp với Việt Nam thông qua các diễn đàn an sinh xã hội khu vực và thế giới. Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương thiết thực với các tổ chức ASXH nước ngoài, trong đó ưu tiên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển trên thế giới. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Liên hiệp quốc, các định chế tài chính quốc tế, các cơ quan hỗ trợ phát triển nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực để phát triển ngành BHXH Việt Nam.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ngành BHXH. Đẩy mạnh tinh giảm biên chế gắn với các chế độ công vụ, công chức, viên chức. Xây dựng tổ chức bộ máy của ngành BHXH phù hợp với tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới./.

 

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập128
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm127
  • Hôm nay9,726
  • Tháng hiện tại458,546
  • Tổng lượt truy cập604,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây