“Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016”

Thứ hai - 11/01/2016 21:14
Đó là chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của Ngành BHXH do Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát động ngày 05/01/2016.
“Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016”
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của đất nước, cũng là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và toàn ngành BHXH triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao” do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ IV.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành, quyết tâm phấn đấu lập thành tích chào mứng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 trong toàn Ngành với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016” tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sác tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị và mỗi cá nhân.

Hai là, tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua hướng tới thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT với các nội dung thiết thực, giải pháp đồng bộ nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2016, cụ thể:

Phối hợp hiệu quả với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các ngành chức năng xây dựng, hoàn thiện các văn bản dưới Luật để hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; tập trung triển khai hướng dẫn thực hiện tốt các quy định mới tại Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ở địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cả nước;

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; phân loại các đối tượng để tuyên truyền cho phù hợp giúp các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân hiểu dược tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước nhằm ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước;

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu trong năm 2016 đạt các chỉ tiêu cảu Thủ tướng Chính phủ về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, cụ thể: số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 25,1% so với lực lượng lao động; số tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 20,6% so lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 78% so với dân số cả nước. Hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ thu nợ liên ngành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và khởi kiện đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, đưa tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT giảm xuống dưới 4% so với tổng kế hoạch thu của Ngành;

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách, phòng, chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Bảo đảm quỹ KCB BHYT được cân đối và có kết dư.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; đẩy mạnh việc triển khai giao dịch BHXH điện tử nhằm giảm thời gian dành cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp BHXH, phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử; xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung...; phấn đấu đến hết năm 2016, giảm thời gian thực hiện các thủ tục BHXH còn 45 giờ/năm.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đồng thời hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động trong năm 2016.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách phục vụ, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Xây dựng các tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Năm là, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, nêu gương, quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong đơn vị và trong Ngành; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Với mục tiêu và nội dung thi đua nêu trê; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các đơn vị trọng Ngành và các cum thi đua tiếp tục phát động phong trào thi đau tại đơn vị và cụm thi đua với mục tiêu thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các nhiệm vụ mang tính đặc thù của từng cụm thi đua để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả và tổ chức các hình thức thi đua phong phú nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đề ra.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016./.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://bhxhhaiphong.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay9,500
  • Tháng hiện tại458,320
  • Tổng lượt truy cập604,421
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây