TÊN CÁC LOẠI BỆNH BẰNG TIẾNG ANH

      13

Sức khoẻ là một trong những chủ đề thường gặp nhất lúc học tiếng Anh. Nếu như khách hàng hoặc người thân cảm thấy ko khỏe lúc đến thăm một giang sơn nói giờ đồng hồ Anh hoặc nếu bạn muốn giao tiếp cùng với ai đó về tình trạng bệnh mà bạn mắc phải, câu hỏi biết tên tiếng Anh của các bệnh sẽ hết sức hữu ích. Đây cũng chính là danh sách những loại bệnh dịch trong giờ đồng hồ anh thực sự bổ ích cho những ai đang cần bổ sung vốn từ bỏ vựng cho mình. Hãy cùng bhxhhaiphong.vn khám phá các loại căn bệnh trong tiếng Anh, các từ vựng liên quan đến cơ sở y tế và vật dụng y tế cũng như cách sử dụng những mẫu câu để nói về chủ đề mức độ khoẻ nhé!

*
Tổng hòa hợp từ vựng về những loại bệnh trong tiếng anh

1. Từ vựng về những loại căn bệnh trong giờ Anh thường gặp

1.1. Tự vựng về triệu bệnh bệnh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
1Backache (n)/ˈbæk.eɪk/Đau lưng
2Bleeding (n)/ˈbliːdɪŋ/Chảy máu
3Blister (n)/ˈblɪstər/Phồng rộp
4Bruise (n)/bruːz/Vết thâm
5Constipation (n)/ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/Táo bón
6Cough (v)/kɔf/Ho
7Diarrhea (n)/ˌdaɪəˈriːə/Tiêu chảy
8Earache (n)/’iəreik/Đau tai
9Eating disorder/ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/Rối loạn ăn uống uống
10Fever (n)To have a fever/ˈfiːvɚ/Cơn sốt/Bị sốt
11Fracture (v)/ˈfræk.tʃər/Gãy xương
12Graze (v)/Greiz/Trầy xước da
13Headache (n)/ˈhɛdeɪk/Đau đầu
14Hurt/pain (v)/hɜːt/, /pān/Đau
15Insomnia (n)/ɪnˈsɑːmniə/Bị mất ngủ
16Itchy (adj)/ˈɪtʃ.i/Ngứa
17Nausea (n)/’nɔ:sjə/Chứng bi thiết nôn
18Nauseous (adj)/ˈnɑː.ʃəs/Buồn nôn
19Pus (n)/pʌs/Mủ
20Rash (n)/ræʃ/Phát ban
21Runny nose/rʌniɳ nəʊz/Sổ mũi
22Sneeze (v)/sni:z/Hắt hơi
23Sniffle/sniflz/Khụt khịt, sổ mũi
24Sore eyes/’so:r ais/Đau mắt
25Stomachache (n)/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
26Swelling (n)/ˈswelɪŋ/Sưng tấy
27Swollen (adj)/ˈswoʊlən/Bị sưng
28Tired, Sleepy (adj)/ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/Mệt mỏi, bi thiết ngủ
29Toothache (n)/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
30Vomit (v)/ˈvɑːmɪt/Nôn mửa
Từ vựng về triệu chứng bệnh dịch trong giờ Anh

1.2. Từ bỏ vựng về tên của các loại căn bệnh trong tiếng Anh phổ biến

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
31Acne/’ækni/Mụn trứng cá
32Albinism/ˈælbɪnɪzəm/Bệnh bạch tạng
33Allergy/ˈælərdʒi/Dị ứng
34Asthma/ˈæzmə/Hen, suyễn
35Backache/ˈbækeɪk bəʊn/Bệnh nhức lưng
36Bilharzia/bɪlˈhɑːrtsiə/Bệnh giun chỉ
37Boil/bɔɪl/Mụn nhọt
38Broken bone/ˈbrəʊ.kən bəʊn/Gãy xương
39Burn/bɜːn/Bỏng
40Cancer/ˈkænsər/Bệnh ung thư
41Chicken pox/ˈtʃɪkɪn pɑːks/Bệnh thủy đậu
42Chill/tʃɪl/Cảm lạnh
43Cholera/ˈkɑːlərə/Bệnh tả
44Cirrhosis/səˈroʊsɪs/Bệnh xơ gan
45Depression/dɪˈpreʃn/Suy nhược cơ thể
46Diabetes/,daiə’bi:tiz/Bệnh tè đường
47Diabetes/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/Bệnh tiểu đường
48Fever virus/’fi:və ‘vaiərəs/Sốt siêu vi
49Flu/fluː/Cúm
50Food poisoning/fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/Ngộ độc thực phẩm
51Gout/ɡaʊt/Bệnh Gút
52Haemorrhoids/ˈhemərɔɪdz/Bệnh trĩ
53Headache/ˈhed.eɪk/Đau đầu
54Heart attack/hɑːrt əˈtæk/Nhồi ngày tiết cơ tim
55Hepatitis/ˌhepəˈtaɪtɪs/Viêm gan
56High blood pressure/haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/Cao huyết áp
57Hypertension/ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/Huyết áp cao
58ill/sick/ɪl/ /sɪk/Ốm
59Infected/in’dʤekʃn/Nhiễm trùng
60Inflamed/ɪnˈfleɪmd/Bị viêm
61Insect bite/ˈɪn.sekt baɪt/Côn trùng đốt
62Low blood pressure/loʊ blʌd ˈpreʃər/Huyết áp thấp
63Lump/lʌmp/U bướu
64Lung cancer/lʌŋ ˈkænsər/Ung thư phổi
65Malaria/məˈleriə/Sốt rét
66Measles/ˈmiːzlz/Bệnh sởi
67Migraine/ˈmaɪɡreɪn/Bệnh đau nửa đầu
68Mumps/mʌmps/Bệnh quai bị
69Paralysed/ˈpærəlaɪz/Bị liệt
70Pneumonia/nuːˈmoʊniə/Viêm phổi
71Rheumatism/ˈruːmətɪzəm/Bệnh phải chăng khớp
72Scabies/ˈskeɪbiːz/Bệnh ghẻ
73Skin-disease/skɪn dɪˈziːz/Bệnh quanh đó da
74Smallpox/ˈsmɔːlpɑːks/Bệnh đậu mùa
75Sore throat/sɔːʳ θrəʊt/Viêm họng
76Sprain/spreɪn/Bong gân
77Stomachache/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
78To catch a cold/tuː kætʃ ə kəʊld/Bị dính cảm
79Toothache/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
80Tuberculosis/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/Bệnh lao
81Typhoid/ˈtaɪfɔɪd/Bệnh yêu quý hàn
Từ vựng về tên của những loại bệnh dịch trong giờ Anh phổ biến

2. Từ bỏ vựng tiếng Anh về dịch viện

*
Từ vựng tiếng Anh về dịch viện

2.1. Những loại khám đa khoa trong giờ đồng hồ Anh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
82Hospital/ˈhospitl/Bệnh Viện
83Mental hospital/mentl’hɔspitl/Bệnh Viện trọng tâm thần
84General hospital/dʤenərəl’hɔspitl/Bệnh Viện đa khoa
85Field hospital/fi:ld’hɔspitl/Bệnh Viện dã chiến
86Nursing home/nə:siɳhoum/Bệnh Viện chăm sóc lão
87Children hospital/ˈtʃɪl.drən ‘hɔspitl/Bệnh Viện nhi
88Maternity hospital/mə’tə:niti’hɔspitl/Bệnh Viện phụ sản
89Orthopedic hospital/ɔ:rθəˈpi:dɪks ˈhospitl/Bệnh Viện chỉnh hình
Các loại bệnh viện trong giờ Anh

2.2. Những khoa trong dịch viện


*
Từ vựng về những khoa trong bệnh dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
90Andrology/ænˈdrɒdʒ.ən.i/Nam khoa
91Anesthesiology/æn.əsˌθiː.ziˈɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa tạo mê
92Cardiology/ˌkɑː.diˈɒl.ə.ɡi/Khoa tim
93Dermatology/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa da liễu
94Dietetics (and nutrition)/ˌdaɪ.əˈtet.ɪks/Khoa dinh dưỡng
95Endocrinology/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/Khoa nội tiết
96Epidemiology/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒi/Khoa dịch tễ học
97Gastroenterology/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒi/Khoa tiêu hóa
98Geriatrics/ˌdʒer.iˈæt.rɪks/Lão khoa
99Gynecology/ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒi/Phụ khoa
100Hematology/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/Khoa máu học
101Immunology/ˌɪm.jəˈnɒl.ə.dʒi/Miễn dịch học
102Inpatient department/ˈɪn.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người mắc bệnh nội trú
103Internal medicine/ɪnˌtɜː.nəl ˈmed.ɪ.sən/Nội khoa
104Nephrology/nɪˈfrɒl.ə.dʒi/Thận học
105Neurology/njʊəˈrɒl.ə.dʒi/Khoa thần kinh
106Neurosurgery/ˌnjʊə.rəʊˈsɜː.dʒər.i/Ngoại thần kinh
107Nuclear medicine/ˈnjuː.klɪər ˈmed.ɪ.sən/Y học phân tử nhân
108Odontology/ˌɒd.ɒnˈtɒl.ə.dʒi/Khoa răng
109Oncology/ɒŋˈkɒl.ə.dʒi/Ung thư học
110Ophthalmology/ˌɒf.θælˈmɒl.ə.dʒi/Khoa mắt
111Orthopedic surgery/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại chỉnh hình
112Orthopedics/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪks/Khoa chỉnh hình
113Outpatient department/ˈaʊt.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người bệnh ngoại trú
114Plastic surgery/ˌplæs.tɪk ˈsɜː.dʒər.i/Phẫu thuật tạo thành hình
115Surgery/ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại khoa
116Thoracic surgery/θəˈræs.ɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại lồng ngực
117Traumatology/ˌtrɔ:mə’tɔlədʤi/Khoa chấn thương
118Urology/jʊəˈrɒl.ə.dʒi/Niệu khoa
Từ vựng về những khoa trong dịch viện

Bài viết tham khảo: 10 phương pháp học tự vựng giờ đồng hồ Anh nằm trong nhanh, nhớ lâu cho tất cả những người mới bắt đầu

2.3. Các chức vụ trong căn bệnh viện


*
Từ vựng về những chức vụ trong bệnh dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
119Anaesthetist/əˈni:sθətist/Bác sĩ gây tê
120Cardiologist/ˌkɑ:.diˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ tim mạch
121Consultant/kənˈsʌltənt/Bác sĩ bốn vấn
122Dermatologist/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ da liễu
123Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
124Endocrinologist/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ nội tiết
125Epidemiologist/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ dịch tễ học
126Gastroenterologist/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
127General practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/Bác sĩ nhiều khoa
128Gynecologist/ˌɡaɪ.nəˈkɑ:.lə.dʒɪst/Bác sĩ mẹ khoa
129Hematologist/ˌhiː.məˈtɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ ngày tiết học
130Neurologist/nʊˈrɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chăm khoa thần kinh
131Nurse/nɜːs/Y tá
132Obstetrician/ˌɑːb.stəˈtrɪʃ.ən/Bác sĩ sản khoa
133Oculist/ˈɑː.kjə.lɪst/Bác sĩ mắt
134Oncologist/ɑːnˈkɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chuyên khoa ung thư
135Orthopedist/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪst/Bác sĩ ngoại chỉnh hình
136Otorhinolaryngologist/ ENT doctor/ˌoʊ.toʊ.raɪ.noʊ.ler.ɪŋˈɡɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ tai mũi họng
137Patient/peɪʃnt/Bệnh nhân
138Physician/fɪˈzɪʃ.ən/Y Sĩ
139Psychiatrist/saɪˈkaɪə.trɪst/Bác sĩ chuyên khoa trung tâm thần
140Radiographer/ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/Nhân viên chụp X quang
141Surgeon/ˈsə:dʤən/Bác sĩ phẫu thuật
142Traumatologist/ˌtrɔ:mə´tɔlədʒist/Bác sĩ chuyên khoa chấn thương
Từ vựng về các chức vụ trong dịch viện

3. Tự vựng về dung dịch và lý lẽ y tế


*
Từ vựng về dung dịch và quy định y tế
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
143Anaesthetic/ˌænəsˈθetɪk/Thuốc tạo tê
144Antibiotics/ˌæntibaɪˈɑːtɪk/Kháng sinh
145Bandage/ˈbændɪdʒ/Băng gạc
146Capsule/ˈkæpsəl/Thuốc bé nhộng
147Cast/kɑːst/Bó bột
148Clutch/klʌtʃ/Dụng rứa kẹp
149Drill/dɹɪɫ/Máy khoan
150Gauze pads/ɡɔːz pæd/Miếng gạc
151Injection/ɪnˈdʒekʃən/Thuốc tiêm
152Medical insurance/ˈmedɪkəl ɪnˈʃɜrəns/Bảo hiểm y tế
153Medication/ˌmedəˈkeɪʃən/Dược phẩm
154Medicine/ˈmɛd.sən/Thuốc
155Needle/ˈniː.dl/Kim khâu
156Ointment/ˈɔɪntmənt/Thuốc mỡ
157Painkiller/ˈpeɪnˌkɪlər/Thuốc bớt đau
158Paste/peɪst/Thuốc bôi
159Pill/pɪl/Thuốc bé nhộng
160Powder/ˈpaʊdər/Thuốc bột
161Sleeping pill/ˈsliːpɪŋ ˌpɪl/Thuốc ngủ
162Solution/səˈluːʃən/Thuốc nước
163Spray/spreɪ/Thuốc xịt
164Stethoscope/ˈstɛθəsˌkoʊp/Ống nghe
165Stretcher/ˈstrɛtʃə/Cái cáng
166Syringe/sɪˈrɪndʒ/Ống tiêm
167Syrup/ˈsɪrəp/Thuốc ngã dạng siro
168Tablet/ˈtæblət/Thuốc viên
169Throat lozenges/θroʊt ˈlɑːzəndʒ/Thuốc viêm họng hạt viên
170Travel sickness tablets/ˈtrævəl ˈsɪknəs ˈtæblət/Thuốc say tàu xe
171Vitamin pills/ˈvɪtəmɪn pɪl/Thuốc vitamin
172Wheelchair/ˈwiːltʃer/Xe lăn
Từ vựng về dung dịch và hình thức y tế

4. Mẫu câu thực hiện từ vựng về những loại dịch trong giờ đồng hồ Anh

Sức khỏe là giữa những chủ đề phổ cập trong các cuộc đàm thoại bằng tiếng Anh. Những câu hỏi về mức độ khoẻ cũng thường được đánh giá như một lời hỏi thăm. Sau đó là một số chủng loại câu thường gặp sử dụng trường đoản cú vựng chủ đề sức khỏe khi bạn được hỏi thăm, hoặc khi bạn đi thăm khám tại bệnh viện và lý giải các sự việc về sức khỏe của mình.

Bạn đang xem: Tên các loại bệnh bằng tiếng anh


*

4.1. Mẫu câu hỏi về tình hình sức khoẻ

How are you?Bạn khoẻ khôngWhere’s the pain?Bạn nhức ở đâu?What is the matter?Anh bị làm cho sao?How are you feeling?Bây tiếng anh thấy chũm nào?Are you feeling any better?Anh sẽ thấy tương đối hơn chưa?How long have you had it?Tình trạng này kéo dãn bao lâu rồi?I think you should go and see a doctor Tôi nghĩ bạn nên đi chạm chán bác sĩAre you feeling alright? Bây giờ chúng ta có thấy ổn định không?Are you feeling any better? Bây giờ các bạn đã thấy đỡ hơn chưa?Do you have any allergies?Bạn có bị dị ứng không?

4.2. Chủng loại câu vấn đáp về triệu chứng sức khoẻ

​​Pretty well.Cũng khỏeVery well, thank you.Rất khỏe, cảm ơn.I often feel backache when i get up in the morningTôi thường cảm giác đau lưng khi ngủ dậy.I’ve got a sore throat.Tôi bị viêm họng.I’m constipated.Tôi bị apple bón.I feel chilly, dizzy & tired.Tôi cảm xúc lạnh, đau đầu và mệt mỏi.Yesterday I had a runny nose, I feel terrible.Hôm qua, tôi bị sổ mũi, tôi cảm giác rất nặng nề chịu.I’m allergic to antibiotics.Tôi bị dị ứng với thuốc chống sinh.

4.3. Đoạn hội thoại chủng loại khi đi kiểm tra sức khỏe bệnh

Dưới đấy là một đoạn hội thoại chủng loại giữa bác bỏ sĩ và người bệnh cho khám khi bị đau nhức bụng với tương đối nhiều mẫu câu bạn có thể tham khảo khi đi kiểm tra sức khỏe bệnh.


Bản giờ đồng hồ Anh:

Doctor: Good morning. What seems khổng lồ be the problem?Patient: Well, I’ve been having really bad pains near my chest area. I’ve been struggling to get any sleep or go to lớn work, because of the pain!Doctor: I’m going khổng lồ press on your stomach, tell me where it hurts.Patient: Yes. That’s where it hurts most.Doctor: Okay, so it seems that you have abdominal pain.

Xem thêm: Ăn Vào Buồn Nôn Là Bệnh Gì ? Bật Mí Cách Trị Buồn Nôn Sau Khi Ăn

Patient: What’s that?Doctor: Abdomen refers khổng lồ your stomach. So, you have stomach pains. How long have you had this pain for?Patient: About a week now.Doctor: Are you having any problems with your bowel movement?Patient: Sorry, what bởi you mean by that?Doctor: Are you able lớn go khổng lồ the nhà vệ sinh without any problems?Patient: No. I’m actually really struggling to go lớn the toilet. It’s very painful.Doctor: Okay. So, it seems that you have a common type of bowel problem. This is called constipation. This is usually caused by lack of fiber intake, exercise, or not drinking enough liquids.Patient: Ah, khổng lồ be honest, I rarely drink water or exercise.Doctor: So, that’s the problem. I recommend that you make some changes to your diet và lifestyle. Drink at least six to lớn eight cups of water a day. Try to exercise at least three times a week. And try to eat food that is high in fibre, such as cereals, fruit, & vegetables.Patient: Okay, I’ll bởi vì that. Are you able khổng lồ give me something lớn help with the pain right now?Doctor: I can only prescribe medication if those lifestyle changes vì chưng not help. I suggest you make those changes to your lifestyle, và if you still have pains, I’ll give you laxatives. Laxatives help with bowel movement by easing congestion. In the meantime, you can take paracetamol khổng lồ ease the pain.Patient: Okay, thanks for your help.Doctor: No problem. Take care of yourself.Patient: Thanks. Bye!

Bản dịch giờ Việt:

Bác sĩ: chào buổi sáng. Chị gặp gỡ phải sự việc gì thế?Bệnh nhân: Vâng, tôi thấy đau ở ngay sát vùng ngực.Vì vậy cho nên tôi đi làm việc hay ngủ nghỉ đều rất khó khăn.Bác sĩ: Tôi vẫn ấn vào bụng chị, chị đến tôi biết đau ở nơi nào nhé.Bệnh nhân: Vâng. Đó là nơi đau nhất.Bác sĩ: Được rồi, vậy có vẻ như như chị bị đau bụng.Bệnh nhân: nghĩa là gì vậy?Bác sĩ: Đau sinh hoạt bụng tức thị dạ dày của chị gồm vấn đề.Chị đã trở nên đau như vậy này bao thọ rồi?Bệnh nhân: Khoảng một tuần nay rồi.Bác sĩ: Chị có chạm chán vấn đề gì trong vấn đề đi lau chùi không?Bệnh nhân: Xin lỗi, là sao cơ ạ?Bác sĩ: Chị bao gồm đi vệ sinh thông thường mà không gặp vấn đề gì không?Bệnh nhân: Không. Tôi thực sự siêu vất vả lúc đi vệ sinh. Khôn cùng đau.Bác sĩ: Được rồi. Dường như như chị đang gặp gỡ phải một vụ việc chung ở con đường ruột. Được hotline là chứng hãng apple bón. Điều này thường xảy ra do thiếu chất xơ, cộng đồng dục hoặc uống không đủ nước.Bệnh nhân: À, nói thật thì tôi khôn cùng ít khi uống nước hay bằng hữu dục.Bác sĩ: Vậy nên đó là vấn đề. Tôi khuyên răn chị nên đổi khác chế độ ẩm thực ăn uống và lối sống của mình. Uống ít nhất sáu mang đến tám ly nước mỗi ngày. Nỗ lực tập thể dục tối thiểu ba lần một tuần. Và nỗ lực ăn thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như ngũ cốc, trái cây cùng rau quả.Bệnh nhân: Được rồi, tôi sẽ làm cho vậy. Bác sĩ rất có thể cho tôi cái gì đó sẽ giúp tôi bớt đau ngay hiện giờ không?Bác sĩ:Tôi chỉ có thể kê 1-1 thuốc ví như những chuyển đổi đó không hỗ trợ ích gì. Tôi răn dạy chị nên chuyển đổi lối sống của mình, giả dụ chị vẫn tồn tại đau, tôi sẽ cho chị uống dung dịch nhuận tràng. Thuốc nhuận trường giúp cung cấp nhu hễ ruột bằng phương pháp giảm sút sự tắc nghẽn. Trong thời gian chờ đợi, chị hoàn toàn có thể uống paracetamol để giảm sút cơn đau.Bệnh nhân: Được rồi, cảm ơn vị sự trợ giúp của bác bỏ sĩ.Bác sĩ: không tồn tại gì. Chị nhớ chăm lo sức khỏe khoắn nhé.Bệnh nhân: Cảm ơn. Chào bác sĩ.

Hy vọng nội dung bài viết của bhxhhaiphong.vn trên phía trên đã hỗ trợ được vốn trường đoản cú vựng thực sự có ích cho quý phụ huynh với các bé nhỏ về chủ thể sức khỏe. Thông qua đó biết được những loại bệnh thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh, phát âm được cách thực hiện mẫu thắc mắc và vấn đáp khi đi kiểm tra sức khỏe bệnh. Hãy luyện tập tiếp tục và áp dụng các kiến thức vào thực tế để ngày càng nâng cao hơn vốn từng vựng và năng lực tiếng Anh của mình. Ba mẹ bé bỏng có thể tìm hiểu thêm phòng luyện thi ảo bhxhhaiphong.vnđể giúp những con ôn luyện các năng lực tiếng Anh thiệt vui hiệu quả.

thuốc lenvima 4mg