Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN SAO CHO LÀ (NHẬP CÁC PHẦN TỬ THEO GIÁ TRỊ TĂNG DẦN NGĂN CÁCH BỞI DẤU )

      139
*

Tập hợp những số nguyên n nhằm n /n+3 có giá trị số nguyên là S=.....

Bạn đang xem: Tập hợp các số tự nhiên sao cho là (nhập các phần tử theo giá trị tăng dần ngăn cách bởi dấu )

(Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, phân cách bởi vết ";"


*

*

Tập hợp những số nguyên n để n/n+6 có mức giá trị là số nguyên là S = ...

(Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, phân cách bởi vết "" ; "")


để n/n+6 là số nguyên thi N chia het mang lại n+6 

 chia không còn cho<ơn+6>

=>-n phân tách hết mang lại

=>6 phân tách hết mang lại n+6 =>n+6 = 2 3 6 -2 -3 -6

=>n=-4 -3 0 -8 -9 -12


Tập hợp các số nguyên làm thế nào để cho là S= (Nhập các thành phần theo quý giá tăng dần, phân làn nhau vị dấu ";").

Xem thêm: Đau Khớp Gối Là Bệnh Gì ? Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Đau Khớp Gối Là Gì


Tập hợp những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu |x + 2| = 10 là .......... (Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau bởi vì dấu “;”)


Tập hợp các số nguyên x vừa lòng |x + 2| = 10 là .......... (Nhập các bộ phận theo giá trị tăng dần, phân làn nhau vày dấu “;”)


Tập hợp các số nguyên n để n/n+3 có giá trị là số nguyên là S=...

(Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách bởi vết chấm phẩy)


ta có : (fracnn+3=fracleft(n+3 ight)-3n+3)

vì (left(n+3 ight)⋮left(n+3 ight))để (fracleft(n+3 ight)-3n+3)nguyên (Leftrightarrow-3⋮left(n+3 ight)Leftrightarrowleft(n+3 ight)inƯleft(-3 ight)RightarrowƯleft(-3 ight)=1;-1;3;-3)

(Rightarrow n+3=1Rightarrow n=-2)

(Rightarrow n+3=-1Rightarrow n=-4)

(Rightarrow n+3=3Rightarrow n=0)

(Rightarrow n+3=-3Rightarrow n=-6)

vậy (S=-6;-4;-2;0)


Ta có: n/(n + 3) = (n + 3 - 3)/(n + 3) = 1 - 3/(n + 3)Để n/(n + 3) là số nguyên thì 3 ⋮ (n + 3)Suy ra: (n + 3) ∈ Ư(3)Ta có: Ư(3) = -3; -1; 1; 3Suy ra: n = -6; -4; -2; 0Vậy: S = -6;-4;-2;0


Tập hợp các số nguyên x sao để cho là S=x^2+7x+2 :(x+7) là S= (Nhập các phần tử theo quý giá tăng dần, phân cách nhau bởi vì dấu ";").


Tập hợp các chữ số của 2010 là (...............)

( Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau vày dấu " ;")


Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái n để 4n+21 phân tách hết mang đến 2n+3 là (Nhập các bộ phận theo quý giá tăng dần, phân làn nhau bởi dấu ";" )


4n+21/2n+3=4n+3+12/2n+3=2(2n+3)/2n+3+12/2n+3=2+12/2n+3 vay mượn 2n+3 (in) U (12) 1;-1;2;-2;3;-3;4;-4;6;-6;12;-12

2n+31-12-23-34-46-612-12
n617-19-311-515-927-21

Tập hợp những số tự nhiên n để A=8n+193/4n+3 là số tự nhiên là (Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần,ngăn giải pháp nhau vày dấu ";")