Cách viết phương trình ion

      6
Phương trình ion rút gọn của phản nghịch ứng mang lại biết bản hóa học của phản bội ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li. 

Một số chú ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính cất cánh hơi, tính năng lượng điện li yếu của những chất, sản phẩm công nghệ tự những chất xảy ra trong dung dịch. 

Những hóa học rắn, hóa học khí, nước khi viết phương trình ion là viết ngơi nghỉ dạng phân tử. Những chất chảy được trong dung dịch thì viết ở dạng ion 

Phương trình ion rút gọn là phương trình hóa học trong những số đó có sự kết hợp các ion với nhau. 

II. Những dạng phản bội ứng thường gặp khi sử dụng phương trình ion rút gọn 

Với phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó có thể sử dụng mang lại nhiều nhiều loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, thoái hóa - khử,... Miễn là xảy ra trong dung dịch.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion

1. Làm phản ứng trung hòa: (Phản ứng thân axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl - + Na+ → Cl - + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình bội phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH-

2. Phản bội ứng giữa axit cùng với muối

Nếu cho từ tự axit vào muối cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Nếu cho từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu mang đến muối không giống vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl

3. Bội nghịch ứng của oxit axit với hỗn hợp kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K + CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3-

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Dung dịch muối tính năng với hỗn hợp muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit ba zơ tính năng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại tác dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Những dạng bài bác tập phương trình ion rút gọn

1. Dạng 1: Liên hệ phương trình phân tử – phương trình ion – phương trình ion rút gọn:

VD1: Viết phương trình dạng phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau:

a. Fe2(SO4)3 + NaOH

b. Ca(HCO3)2 + HCl

c. Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Lời giải: 

a. Fe2(SO4)3 + 6 NaOH → 2Fe(OH3) + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH3)↓

b. Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

HCO3- + H+ → H2O + CO2↑

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ → CU2+ + 2H2O

VD2: Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của bội phản ứng hoá học tập :

A. HCl +NaOH → NaCl + H2O

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FECl3 + 3H2O

Lời giải:

HCl + NaOH → NaCL + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Đáp án A.

2. Dạng 2: Điều kiện của bội phản ứng thảo luận ion:

VD: Ion OH– không thể bội nghịch ứng với tất cả các ion vào dãy 

A. H+ , NH4+ , HCO3 B. Fe2+ , HSO4 , HSO3

C. HCO3 , Ba2+ , Fe3+ D. Mg2+ , Cu2+ , H2PO4

Lời giải:

H+ + OH- → H2O

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

HSO4- + OH- → SO42- + H2O

3. Dạng 3: Bài tập đo lường và tính toán theo phương trình ion rút gọn

VD1: Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để làm trung hòa sút lượng dư axit HCl trong dạ dày. 

a. Viết PTHH bên dưới dạng phân tử với ion rút gọn của bội phản ứng.

b. độ đậm đặc axit HCl vào dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được th-nc và thể tích CO2 (đktc) hình thành khi uống 0,336g NaHCO3.

Lời giải: 

*
Viết phương trình ion thu gọn" width="391">

VD2: Hòa rã 6,33 gam NaCl và KCl vào nước, cách xử lý dung dịch thu được bởi một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 14,35 gam kết tủa. Tính thành phần xác suất của mỗi chất trong lếu hợp.

Lời giải:

Ag+ + Cl- → AgCl

nNaCl + nKCl = nCl- = nAgCl = 0,1 mol

mà 58,5.nNaCl + 74,5.nAgCl = 6,33

=> nNaCl = 0,07; nKCl = 0,03

mNaCl = 4,095 gam

Vậy %NaCl = 64,69%; %KCl = 35,31%

IV. Bài bác tập phương trình ion

Bài 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Lời giải

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

Xem thêm: Top 10 Bác Sĩ Tiêu Hóa Giỏi Ở Hà Nội Được Review Tốt, Đặt Lịch Khám Bác Sĩ Tiêu Hoá Nhi Giỏi Ở Hà Nội

Nếu đến dd này công dụng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

Nếu mang lại dd này chức năng với AgNO3 thì bắt buộc vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau bội phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban sơ thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Lời giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓;

x

Ag+ + Br- → AgBr↓

y

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ bỏ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một hỗn hợp A cất HCl với H2SO4 theo tỉ lệ thành phần 3:1. Để trung hòa - nhân chính 100 ml dung dịch A bắt buộc 50 hỗn hợp NaOH 0,5M

a) Tính độ đậm đặc mol của mỗi axit

b) 200 ml dung dịch A trung hòa hết bao nhiêu ml hỗn hợp Bazo B đựng NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng cân nặng muối thu được sau bội nghịch ứng giữa hỗn hợp A với B.

Lời giải 

a) hotline số mol của H2SO4 trong 100 ml dung dịch A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)

thuốc lenvima 4mg