Cách dùng both

      12

Ta sử dụng both, neither, either đã chỉ ra mối liên hệ giữa 2 người hoặc 2 vật. Bí quyết sử dụng cụ thể sẽ được trình bày chi tiết trong bài xích viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng both

1. Biện pháp dùng Both (of)

Both nghĩa là “cả hai”. Both gồm thể được dùng làm đại từ, chỉ 2 vật cơ mà ta đã nhắc tới.

Ví dụ:

A: vị you want the xanh shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the xanh shirt và the red shirt = both shirts)

Both X & Y

Cụm từ này tương đương với Not only X but also Y (không chỉ X mà hơn nữa cả Y).

Both… and… có thể cần sử dụng với tính từ: Both + Adjective + và + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have had a long, hard day and I’mbothtiredandhungry.

Both… and… có thể cần sử dụng với danh từ số ít: Both + Noun + và + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have both a cat and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng có thể cần sử dụng với danh từ số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both giỏi Both of?

Both/Both of không khác biệt nhiều về nghĩa mặc dù Both of phổ biến hơn vào tiếng Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ hạn định (my, his, these, the…) với danh từ số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late to lớn class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

Khi cần sử dụng Both (không tất cả of), ta bỏ mạo từ the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Khi dùng Both với đại từ có tác dụng bổ ngữ ở số nhiều (us, them), ta cần giới từ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need lớn speak to bothofyou. (đúng)

Ta có thể cần sử dụng Both sau một đại từ bổ ngữ ở số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= vì chưng you needboth of them)The teacher sentthem bothto the principal’s office.

Both đi sau động từ to be (hoặc trợ động từ như have hoặc động từ khuyết thiếu): to lớn be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent và agile.My sister & Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước những động từ khác: Both + các động từ khác.

Nếu có một trợ động từ đi kèm, Both sẽ đứng giữa: Trợ động từ + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedto stay in bed & not go khổng lồ work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both với nghĩa phủ định.Ta không dùng Both trong cấu trúc phủ định. Nắm vào đó, ta chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Phương pháp dùng Neither (of)

Neither nghĩa là “không cái này mà cũng không dòng kia”. Neither là từ với nghĩa phủ định cùng đi kèm với động từ số không nhiều ở thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… giữ sứ mệnh là liên từ. Đây là cụm từ đối lập của Both… and…

Nếu động từ đi sau cụm từ này, động từ sẽ phân chia ở số ít.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John & Fred don’t lượt thích doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe blue shirt.Ineithersmokenordrink.

Xem thêm: Preset Và Cách Sử Dụng Preset Lightroom Điện Thoại, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Phần Mềm Preset Lightroom

Neither được cần sử dụng với mục đích từ hạn định – determiner trước một danh từ số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted to lose.That tennis trò chơi was very close. Neither player had a clear advantage.Neither parent knew about the accident.

Có thể cần sử dụng Neither of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) cùng danh từ số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came to lớn class today.Neither of the parents understood what the baby was trying to lớn say.Neither of our cars has enough petrol so we have to take the bus.

Khi cần sử dụng Neither of + đại từ (you, us, them), ta cần giới từ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm từ này còn có động từ thì phải phân chia động từ ở số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected lớn be fired.

Neither thường được sử dụng như một phần của câu trả lời ngắn lúc một người nói điều gì đó có nghĩa phủ định cùng bạn đồng tình với họ.

Ví dụ:

A: I have never been khổng lồ SwitzerlandB: Neither have I.A: I don’t want khổng lồ go.B: Neither vì chưng I.

Neither cũng tất cả thể được sử dụng độc lập.

Ví dụ:

A: Would you like a blue tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể sử dụng Either với động từ phủ định để núm thế Neither với động từ khẳng định.

Ví dụ:

Ihave neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.

*

Ảnh: English Learn Site

3. Phương pháp dùng Either (of)

Either nghĩa là “hoặc đặc điểm này hoặc dòng kia”. Either đi kèm với động từ số ít ở thể khẳng định với phần lớn được cần sử dụng trong câu hỏi hoặc câu phủ định.

Either X or Y

Either… or… được dùng như một liên từ - conjunction. Ý nghĩa của nó là diễn tả sự núm thế và/hoặc lựa chọn giữa 2 thứ (đôi lúc nhiều hơn 2). Động từ đi kèm phải chia ở số ít.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has khổng lồ finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe xanh shirt. (= but not both)Eitheryou leave the building noworI điện thoại tư vấn the security guards.

Either được sử dụng như từ hạn định – determiner trước danh từ số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options & I’m not interested ineitherfilm.A: bởi vì you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) cùng 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve been dating for 6 months và I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Bởi you have one that is not rotten?

Khi dùng Either + đại từ làm cho bổ ngữ (you, us, them), ta cần giới từ OF trước đại từ đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going khổng lồ invite eitherofus.A: Which photo bởi you prefer? B: I don’t like eitherofthemI think I left my keys and wallet at the office. I don’t want to chiến bại eitherofthem.

Either cũng có thể được sử dụng độc lập. Nó tất cả nghĩa là lựa chọn làm sao cũng được. Đôi khi, nó đi kèm với đại từ “one”.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không niềm nở là trà tốt cà phê. 2 lựa chọn đều ổn)

Either tất cả thể được sử dụng ở cuối một câu phủ định lúc bạn đồng ý với điều phủ định nhưng mà người nào đó vừa nói. Nghĩa của Either ở đây tương tự too hoặc also (được sử dụng ở thể khẳng định).

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve never been to Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go to lớn class yesterday. B: I didn’t either

4. đối chiếu either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đây là các ví dụ để so sánh either / neither / both (hai thứ) và any / none / all (nhiều hơn hai).

thuốc lenvima 4mg