CÁCH BỎ TRỊ TUYỆT ĐỐI

      131
Dạng toán ''Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối '' là một dạng bài tập thường gặp trong quá trình học tập môn toán và chúng thường có những cách giải đặc biệt mà nhiều học sinh sẽ không nắm bắt được. Bài viết này nhằm hướng dẫn học sinh giải quyết được một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Bạn đang xem: Cách bỏ trị tuyệt đối


I. Một số tính chất liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối.

x≥0, ∀x∈ℝ.x-y≤x+y≤x+y.x=x nếu x≥0-x nếu x0.

II. Cách giải phương trình có chứadấu giá trị tuyệt đối.

1. Giải phương trình có dấu giá trị tuyệt đối bằng cách bình phương hai vế.

* Cách giải :

Dạng 01 :A=B⇔A2=B2.

Dạng 02 :A=B⇔B≥0A2=B2.

* Ví dụ minh họa :

Ví dụ 1. Giải phương trìnhx+2=2x+1.

Lời giải :

Ta cóx+2=2x+1⇔x+22=2x+12⇔x2+4x+4=4x2+4x+1⇔-3x2+3=0⇔x=1x=-1 .

Vậy phương trình có tập nghiệmS=-1,1.

Ví dụ 2. Giải phương trình2x-3+x-3=0.

Lời giải :

Ta có2x-3+x-3=0⇔2x-3=3-x⇔3-x≥02x-32=3-x2

⇔x≤34x2-12x+9=9-6x+x2⇔x≤33x2-6x=0⇔x≤3x=2x=0 ⇔x=0x=2 .


Lời bình: Cách giải trên chỉ giải quyết được một sốphương trình mà bậc của x là bậc một. Nếu gặp những phương trình mà xcó bậc cao hơn, việc bình phương hai vế sẽ dẫn đến các phương trình bậc cao và việc giải quyết sẽ trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này ta cũng có một cách giải khác như sau.
2. Giải phương trình có dấu giá trị tuyệt đối bằng cách phá dấu giá trị tuyệt đối.

* Cách giải : Sử dụng công thức phá dấu giá trị tuyệt đốiA=A nếu A≥0-A nếu A0. Trong quá trình giải quyết bài toán ta xét các trường hợp cụ thể để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

* Chú ý:A=B⇔A=BA=-B .

* Ví dụ minh họa :

Ví dụ 1. Giải phương trìnhx-2+3x+2=0.

Phân tích :

Ta cóx-2≥0⇔x≥2nênx-2=x-2 nếu x≥2-x-2 nếu x2.

Lời giải :

Trường hợp 1 :x-2≥0x-2+3x+2=0⇔x≥24x=0⇔x≥2x=0⇔x∈∅.

Xem thêm: Cấu Trúc Try Trong Tiếng Anh: Ý Nghĩa, Cách Dùng Try Trong Tiếng Anh

Trường hợp 2 :x-20-(x-2)+3x+2=0⇔x2-x+2+3x+2=0

⇔x22x+4=0⇔x2x=-2⇔x=-2.

Vậy phương trình có nghiệmx=-2.

Ví dụ 2.Giải phương trìnhx+2+x2-3x=1.

Lời giải :

Trường hợp 1 :x+2≥0x+2+x2-3x=1⇔x≥-2x2-2x+1=0⇔x≥-2x=1⇔x=1  (1)

Trường hợp 2 :x+20-x+2+x2-3x=1⇔x-2-x-2+x2-3x-1=0

⇔x-2x2-4x-3=0⇔x-2x2+5x=2-5 ⇔x∈∅  2

Từ (1) và (2) phương trình có nghiệmx=1.

Ví dụ 3.Giải phương trìnhx-1+x-2=2x-3.

Phân tích: Đây là bài toán có chứa hai dấu giá trị tuyệt đối nên cần lưu ý các trường hợp sau

Nếux1thìx2nênx-1=-x-1 và x-2=-x-2.Nếu1≤x2thìx-1=x-1 và x-2=-x-2.Nếux≥2thìx>1nênx-1=x-1 và x-2=x-2.

Từ những phân tích trên ta có lời giải như sau :

Lời giải :

Trường hợp 1 :x1-x+1-x+2=2x-3⇔x1-4x=-6⇔x1x=32⇔x∈∅.

Trương hợp 2 :1≤x2x-1-x+2=2x-3⇔1≤x2-2x=-4⇔1≤x2x=2⇔x∈∅.

Trường hợp 3 :x≥2x-1+x-2=2x-3⇔x≥20x=0 (luôn đúng)⇔x≥2.

Từ ba trường hợp trên phương trình đã cho có nghiệmx≥2.

Ví dụ 4. Giải phương trìnhx2-4x+3-x2-3=0.

Phân tích: Bài toán có dạngA-B=0⇔A=B⇔A=BA=-B .

Lời giải :

Ta cóx2-4x+3-x2-3=0⇔x2-4x+3=x2-3⇔x2-4x+3=x2-3x2-4x+3=-x2-3⇔-4x=-62x2-4x=0⇔x=32x=0 hoặc x=2.

Vậy phương trình có nghiệmx∈0,32,2.

Ví dụ 5. Giải phương trìnhx2-5x+6=3x2-1.

Phân tích:Ta có

x2-5x+6>0⇔x∈-∞;2∪3;+∞.x2-5x+6≤0⇔x∈2;3.

Do đóx2-5x+6=x2-5x+6 nếu x∈-∞;2∪3;+∞-x2-5x+6 nếu x∈2;3.

Từ đây ta có lời giải như sau :

Lời giải :

Trường hợp 1 :x∈-∞;2∪3;+∞x2-5x+6=3x2-1⇔x∈-∞;2∪3;+∞-2x2-5x+7=0

⇔x∈-∞;2∪3;+∞x=1 hoặc x=-72⇔x=1x=-72 .

Trường hợp 2 :x∈2;3-x2-5x+6=3x2-1⇔x∈2;3-4x2+5x-5=0⇔x∈2;3x∈∅⇔x∈∅.