Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 CV 2386_ bhxh_qlt 04/12/2018 Hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
2 QĐ 595/QĐ-BHXH 13/04/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
3 QĐ 636/QĐ-BHXH 17/06/2016 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
4 QĐ 1129/QĐ-BYT 26/06/2014 đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
5 QĐ 285/QĐ-BHXH: 25/06/2014 Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
6 QĐ 1497/QĐ-UBND 17/03/2014 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết đinh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
7 QĐ 524/QD-UBND 17/03/2014 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế năm 2014
8 QĐ 01/QĐ-BHXH: 11/03/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
9 QĐ 1382/QĐ-BHXH 23/12/2013 Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10 QĐ 1377/QĐ-BHXH 23/12/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
11 QĐ 888/QĐ-BHXH 12/11/2013 Ban hành về quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
12 QĐ 612/QĐ-BHXH 12/11/2013 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
13 QĐ 09/2005/QĐ-BCA(A11) 12/11/2013 Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
14 QĐ 609/QĐ-BHXH 12/11/2013 Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội"
15 QĐ 615/QĐ-BHXH 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
16 QĐ 1139/QĐ-BHXH 12/11/2013 Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
17 QĐ 55/2013/QĐ-TTg 20/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
18 QĐ 3455/QĐ-BYT 15/10/2013 Sửa đổi,bổ sung QĐ số 517/QĐ-BYT ngày 23/2/2011 của Bộ Y Tế ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh,chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.
19 QĐ 1674/QĐ-TTg 14/10/2013 Về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
20 QĐ 1055/QĐ-BHXH 07/10/2013 Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
21 QĐ 829/QĐ-BHXH 18/09/2013 Ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS"
22 QĐ 160/QĐ-BHXH 18/09/2013 Ban hành biểu mẫu sửa đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
23 QĐ 488/QĐ-BHXH 18/09/2013 Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội do
24 QĐ 132/QĐ-BHXH 18/09/2013 Sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
25 QĐ 578/QĐ-UBND 18/09/2013 Ban hành bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại dịch vụ và mức giá tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26 QĐ 2259/QĐ-UBND 18/09/2013 Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
27 QĐ 51/2013/QĐ-TTg 09/09/2013 Sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
28 QĐ 04/2011/QĐ-TTg 09/09/2013 Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
29 QĐ 52/2013/QĐ-TTg 03/09/2013 Quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
30 QĐ 798/QĐ-BHXH 02/09/2013 Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
31 QĐ 797/QĐ-TTg 28/08/2013 Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
32 QĐ 133/QĐ-BHXH 28/08/2013 Ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
33 QĐ 257/QĐ-BHXH 28/08/2013 Ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (257/QĐ-BHXH)
34 QĐ 346/QĐ-BHXH 28/08/2013 Về việc uỷ quyền ký quyết định một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
35 QĐ 345/QĐ-BHXH 28/08/2013 Ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
36 QĐ 1111/QĐ-BHXH 28/08/2013 Ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
37 QĐ 82/QĐ-BHXH 28/08/2013 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
38 QĐ 777/QĐ-BHXH 27/08/2013 Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
39 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT 27/08/2013 Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán
40 QĐ 538/QĐ-TTg 27/08/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 với các nội dung chính như sau:
41 QĐ 613/QĐ-TTg 25/08/2013 V/v hỗ trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
42 QĐ 38/2010/QĐ-TTg 25/08/2013 Sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
Văn bản mới

CV 2540/BHXH-QLT

CV 2540/BHXH-QLT

Lượt xem:139 | lượt tải:77

CV 2386_ bhxh_qlt

CV 2386_ bhxh_qlt

Lượt xem:90 | lượt tải:33

2198/BHXH-CĐBHXH

CV 2198/BHXH-CĐBHXH

Lượt xem:243 | lượt tải:142

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:1166 | lượt tải:314

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:1214 | lượt tải:209

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:802 | lượt tải:224

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:821 | lượt tải:255

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:1284 | lượt tải:603

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:956 | lượt tải:404

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:844 | lượt tải:261
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay1,956
  • Tháng hiện tại132,473
  • Tổng lượt truy cập4,015,872
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây