Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Thứ năm - 27/08/2015 08:12
Ngày 25/8/2015, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV. Tại Đại hội, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn cả nước thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của đất nước, trong đó chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đối với Ngành BHXH, năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn tập trung thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020", đồng thời thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra trong "Chiến lược phát triển Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013. Nhiệm vụ đặt ra với Ngành là rất nặng nề, nhưng rất vinh quang với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức.

Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua và đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị Số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 trong toàn Ngành với chủ đề:

 "Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước" với những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị Số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, khơi dậy  phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi tập thể, cá nhân trong Ngành, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng để động viên, khuyến khích toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tham gia tích cực, thường xuyên liên tục các phong trào thi đua với ý thức tự giác tạo động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Hai là, Các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương với hình ảnh người công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, lao động sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân với ý thức trách nhiệm cao, từ đó tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong Ngành để mọi người noi gương, học tập.

Ba là, Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua như: đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 là:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT đặc biệt là các quy định mới được sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua.

Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại  Nghị quyết Số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; Quản lý, sử dụng đúng quy định và có hiệu quả quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quỹ bảo hiểm xã hội cân đối trong dài hạn, quỹ bảo hiểm y tế cân đối hàng năm; Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong "Chiến lược phát triển Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT. Phấn đấu đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hướng đến BHYT toàn dân.

Tăng cường cải cách hành chính để đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Cùng với việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào thi đua trong Ngành phải gắn với phong trào thi đua thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW này 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương phát động với những nội dung thi đua được cụ hóa, thiết thực và triển khai thực hiện hiệu quả.

Để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên, ngoài phát động phong trào thi đua hàng năm, phải quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng vào giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn phức tạp với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thực thi và hiệu quả. Tổ chức tốt việc tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng các quy định của Nhà nước và của Ngành; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng, kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và người trực tiếp thực thi công vụ. Đồng thời làm tốt việc tổ chức tôn vinh, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để tạo được tác động tích cực trong nêu gương, giáo dục và lan tỏa trong toàn Ngành và trong xã hội.

Năm là, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng; kịp thời nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua khen thưởng của Ngành theo đúng các quy định mới của Nhà nước; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

Với các nội dung trên, Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể của các đơn vị trong Ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tiễn của đơn vị mình tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục tiêu thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành, đồng thời tích cực tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và chính quyền, đoàn thể ở địa phương phát động với những nội dung thi đua được cụ thể  hóa, thiết thực và triển khai thực hiện hiệu quả nhằm cổ vũ, động viên được các đơn vị, tập thể, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị ra sức thi đua, đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành trong giai đoạn 2016 - 2020, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước và cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

BHXH Việt nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:99 | lượt tải:38

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:46 | lượt tải:31

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:79 | lượt tải:19

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:95 | lượt tải:27

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:445 | lượt tải:253

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:371 | lượt tải:217

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:226 | lượt tải:78

QĐ 595/QĐ-BHXH

QĐ 595/QĐ-BHXH

Lượt xem:297 | lượt tải:231

371/BHXH-QLT

CV 371/BHXH-QLT

Lượt xem:366 | lượt tải:236

CV 09/TB-BHXH

CV 09/TB-BHXH

Lượt xem:338 | lượt tải:166
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay465
  • Tháng hiện tại70,174
  • Tổng lượt truy cập2,185,114
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây